شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

پرسش مهر

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

چگونه می توان محیطی شادابتر ساخت؟


💓💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💓

معلمین

♥️معلم شاد وبا روحیه♥️


💌💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💌


🍁معلم آهنگ،فضاوجوکلاس درس راتنظیم وبرقرار می سازد.چنانچه قرارباشدکه روح دانش آموزپرورش و رشد باید این رونداز روح معلم آغازمی گردد.حال چنانچه روح معلم افسرده وناتوان باشد،شانس ناچیزی برای تقویت ومراقبت ازروح دانش آموز وجودخواهدداشت.معلمانی که حضور توانمند خودرا هروز درکلاس درس نمی توانندارائه نمایند،آنان ازلحاظ انتقال فکربا دانش آموزان آمادگی ندارند.هرمعلم بایدباتوجه به هرگونه نقص درک و دریافت دانش آموز نه بعنوان نقصی در تدریس خودتوجه نمایدوتلاشی کند تادرخودتوانایی کشف روشها رابه وجودآورد.معلم باید این امکان راداشته باشدتابهترین روش ممکن راانتخاب کند.توانایی درکشف روشهای جدیدرابوجودآورد.معلم باید این امکان راداشته باشدتابهترین روش ممکن راانتخاب کند.توانایی درکشف روشهای جدید،عدم وابستگی کورکورانه به یک روش وردکردن سایر روشهارا مدنظرقرار دهد.اگر دانش آموزان آگه شوندکه

🌹چه باید بخوانند؟

🌹چرابایدبخوانند؟

🌹این درسی که می خوانندچه منفعتی درآینده نزدیک وآینده دوربرای آنها دارد؟

🌹موردکاربرداین درس درجامعه کجاست؟

🌹چگونه مورداستفاده واقع می شود؟

اهداف برای شان روشن میگردد.باکسب این اطلاعات است که دانش آموزرغبت پیدا می نمایدودرس برای اوجالب ودلپذیرمی شود.هردرسی درمیان درسهاازاهمیت ویژه ایبرخورد دار است واگرشاکربه ارزش آن درس آگاه گردد آن درس برایش معنی دارترمی شود.🍁

❣❣❣

پرسش مهر


🌺به نام خالق زیبایی ها🌹

مقدمه

🌺❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤♥️🖤❤🖤❤❤🖤🌺

💞ایجادانگیزه دردانش آموزان کاردشواری است.دانش آموزان درطول دوران تحصیل خودبا معلم های زیادی سروکاردارند.موضوعی که برای یک دانش آموز ممکن است جالب باشد،شایدبرای دانش آموزدیگر جذابیتی نداشته باشد.نبودانگیزه مانع بزرگی دربرابرپیشرفت تحصیلی دانش آموزان است وتمام تلاش معلم و والدین برطرف کردن این موانع وفراهم کردن محیطی مناسب برای یادگیری بیشتر است.

زمانی دانش آموزبه حرف معلم خودگوش می دهدکه توانسته باشد،ارتباط خوبی با او برقرارکندوبه اوثابت شودکه آنچه قراراست درکلاس درس یادبگیرد برایش مفیداست.وقتی دانش آموز مطمعن شودکه معلم بهترین فردبرای کمک کردن به او است،بااشتیاق بیشتری درکلاس حاضرمی شودوبه درس گوش می دهد.💞

🌺❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🌺
1